zinovius: (Кирконосец)
[personal profile] zinovius


Для заточки стамесок, лез рубанків використовую ось таку байду.Конструкція зрозуміла з фото.
Затискати можна брусок різного розміру за рахунок двох шпильок і двох баранців для фіксації бруска. Шпилька М8, дерево твердих порід ( я використав акацію)
Кут заточки леза ( в даному випадку я виставив 30 градусів) виставляється зміною нахилу і наступною фіксацією леза на візочку гвинтом М10 ( видно зверху). Візочок руками возиться по поверхні кришечки столика з ламінату, їздить він на двох підшипниках підходячого розміру.На брусок капаємо машинної олії (я використовую щось на кшталт веретенки для компресорів) або спрей BD-40 і точимо до появи легенької завусениці.
Потім, звісно, доводимо до потрібного стану на різних каменях чи шліфувальному папері.
Я використовую камені 1000, 2000, 4000 або папір 260, 400, 1000.
Папір фіксую на обрізку гладкої поверхні керамічної плитки і, використовуючи оливу чи BD-40, доводжу до потрібного стану. Під фініш роблю мікрофаску на ріжучій поверхні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:04 am
Powered by Dreamwidth Studios