zinovius: (ДжимОппа)
[personal profile] zinovius
Фактично завершив робити стільницю. Склеював за допомогою саморобних вайм і струбцин. Клеїв звичайним ПВА-клеєм. Спочатку склеїв на гладку фугу дві половинки і в рейсмус, потім на гладку фугу наступні дві і знову в рейсмус. Між собою клеїв дві половинки на шканти.Просверлив з кроком 150 мм отвори для упорів. Упори виготовлені з акації.Шкурив стрічковою машинкою і грубою шкуркою ( зерно 60), потім доводив орбітальною шліфмашинкою і шкуркою з зерном 80 і 150Нашвидко зібрав. Як для столярного столу, то потягне. Єдине- надто мягка деревина на стільниці, тому з часом будуть вмятини і пошкодження. Думаю, згодом виготовити стільницю з акаційної дошки, або з букової (що роздобуду).Покрив одним шаром якогось "Вуден протекшн", котрий знайшов в своїх запасах. В цілому стіл міцний і досить стійкий. Нижні підніжки кріпляться на мебельних болтах, все міцне і більш-менш мене задовільняє. Стіль швидко розбирається ( викрутити чотири мебельних болти від нижніх підніжок і відкрутити знизу ще чотири болти від стільниці) і, якщо потрібно, перевозиться в інше місце
Наступного разу прикріплю стільницю до підверстатника, зроблю ще декілька упорів для стругання, котрі вставляються в перфоровані отвори і буду робити якісь простенькі тиски, щоб затискати дерево.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:05 am
Powered by Dreamwidth Studios