zinovius: (Кирконосец)
[personal profile] zinovius
Замовив зі Львува два лєнточних полотна для своєї стрічкової пили Ейнхель. Одну для чистого пилу і фігурних пилів шириною 6.5 мм 12 зубів на інч. Друугу шириною 10 мм (скільки зубів/дюйм, не поам'ятаю) для більш аграсивного пилу.Пробував відпиляти тоненьку дощечку від соснового бруска, товщиною 1 мм спокійно відпилює. Фактично, це вже майже шпон.
Акацію бере на раз-два. Звісно, машинка для домашнього вжитку, а не для серйозної роботи, проте дошку в 80 міліметрів коватє легко. Поміняв штатний конденсатор на більший, на 10мкФ (250 VAC- МКР), і двигун почав працювати відчутно потужніше. Кляті китайці! І тут економлять ( стояв на 5.6 мкФ)Направляючі з сталі поміняв на деревяні з акації. Акуратно відрегулював паралельність шківів, натяг і положення пильного полотна. Класно. Воно того вартує... полюбасу, значно чистіше і зручніше пиляти криволінійні різи, ніж лобзиком. До обіду пробував різні штучки, пиляв бруски з дров'яних обрізків вишні, горіха, клена, верби та акації.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:03 am
Powered by Dreamwidth Studios