zinovius: (Атлетикос)
[personal profile] zinovius


Хата стара, потребує ремонту не на жарт. В кімнаті, котра є спільною для решти кімнат, вирішив викинути старий шматок лінолеуму, насланий на глиняну землю і зробити для початку принаймі бетонну стяжку.
Прийшлось трохи вкопуватися, щоб не зменшувати висоту стін.


Заливав двома смугами, щоб можна було пройти в кімнату. На низ сипав бетонний бій, зверху бетонний шар товщиною десь близько 8 см.
Вхід в кімнату був через важкі товсті старі двері, котрим більше б пасувало стояти на в'їзді в якесь місто, бо це не двері, а справжня брама. Зняв х і натомість поставив легкі двері з папендеки. Двоє таких дверей купив принагідно за 300 гривень на якомусь будівельному складі. Вони були трохи не тойво, тобто, трохи зафульовані, бо мабуть десь стояли в якомусь підвалі.
Підрихтував, пофарбував алкідною фарбою, вставив замок і вийшло дуже навіть нічо.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:04 am
Powered by Dreamwidth Studios