zinovius: (Кирконосец)
[personal profile] zinovius
Вирішив довести до нормального стану свої рубанки ( не всі, а самі ходові) і відшліфвуати підошви.


Після десяти хвилин шліфування на шматку керамічної плитки появились ознаки , де впадина і де вже трохи підшліфував.


Вже краще....А це черговий рубанок. Майже нормально.

На цій стадії я припинив вирівнювати. Потрібно було б продовжити на дрібнішій шкурці і потім відполірувати, щоб підошва легко ковзала але не було вже часу та шкурка закінчилась.
Після доводки стружку знімав такої товщини, що через неї видно було текст газети.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 26th, 2017 07:33 am
Powered by Dreamwidth Studios